5. desember
Quality Edvard Grieg, Bergen

Hjem » Eiendom 2019 » Partner / Utstiller » Utstillerliste 2018 » Betingelser og reglement

Betingelser og reglement

 REGLEMENT FOR EIENDOM 2018

 1. Sted og tid

Kontrakten gjelder messer og utstillinger tilrettelagt eller arrangert av Medvind Eventbyrå Vest AS med de haller og arealer som måtte være leid eller disponert til arrangementet. Medvind Eventbyrå Vest AS og tilknyttede samarbeidende organisasjon(er) – nedenfor kalt Arrangøren – kan under forhold som skylder Force Majeure – eller av andre årsaker – utsette eller avlyse utstillingen. Utstilleren kan få refundert innbetalt standsleie samt påmeldingsavgift, men har ikke krav på erstatning utover dette. Ved utstillingsbrudd får utstilleren tilbakebetalt standsleie forholdsmessig med fradrag av bundne arrangørutgifter.

 1. Plasstildeling

Arrangøren av messen tar sikte på å samordne utstillingen så godt som det er praktisk gjennomførlig. Arrangøren forbeholder seg rett til å godkjenne varene som utstilles og justere plassering av stands. Rigg over 2,5 meter høyde må godkjennes av arrangør. Framleie av utstillingsplass er ikke tillatt.

 1. Påmelding.

Ingen påmelding blir registrert før kontrakt/påmeldingsskjema foreligger. Påmeldingen er bindende og utstilleren hefter for den totale standsleie hvis kansellering skulle ønskes og blir akseptert. Klarer arrangøren å disponere det kansellerte arealet til annen utstiller, kan utstiller få godskrevet et relevant beløp med fratrekk for de omkostninger og tap arrangøren har hatt ved å få inn ny utstiller.

 1. Betalingsbetingelser og gebyrer.

Fakturaer for leie og tjenester utsendes i henhold til følgende plan: Påmeldingsgebyr samt standsleie faktureres fortløpende. Tjenester og annet tilleggsutstyr – ved arrangementets slutt. Alle fakturaer har 14 dagers forfall med mindre annet er skriftlig avtalt. Såfremt beløpet ikke er betalt i rett tid, vil utstilleren bli belastet med forsinkelsesrente – 12 % – og et purregebyr på kr 75,- eks mva pr. purring. Frist for bestilling i nettbutikk er 10 dager før arrangementstart. Bestilling etter dette tidspunktet vil bli tillagt 50 % tillegg.

 1. Manglende betaling

Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standsareal. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved en eventuell kansellering (se pkt. 3).

 1. Arrangørs tilgodehavende

Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos utstilleren må være innbetalt før utstillingens slutt, og i alle tilfelle før utstilte gjenstander blir tatt bort. Arrangøren kan ta pant i varer dersom tilgodehavende ikke er fullt betalt.

 1. Tilbakelevering av stand

Når utstillingen er demontert skal standen leveres tilbake fri for dekorasjoner, stifter, tape, fundamenter, søppel og lignende. Dersom utstillingen ikke er demontert og standplassen ryddet innen demonteringstidens utløp, kan Arrangøren på utstillers regning og risiko besørge dette gjort.

 1. Belastning på gulv

Overskrider belastningen av varer og utstyr 250kg/m2, må det anføres i kontrakten. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenteringer eller forsterkninger.

 1. Dekorasjon

Utstilleren kan bruke egen dekoratør. Arrangøren forbeholder seg rett til å godkjenne utstillerens stand.

 1. Utleie

Arrangøren kan formidle utleie av standsmateriell dersom dette avtales i god tid.

 1. Forsikring

Utstilleren bør tegne forsikring som dekker all skade i forbindelse med transport av gjenstandene fra utstillerens lager, kontor, brygge eller lignende før og etter utstillingen. Arrangøren er uten ansvar for utstillerens varer og utstyr under utstillingen. Denne type forsikring må utstilleren selv sørge for hos sin forsikringsforbindelse.

 1. Tjenester

Strøm

Arrangøren sørger for alminnelig lys i utstillingshallene. Ekstra kontakter og ledninger etc., vil bli belastet utstilleren. Bestilling skjer gjennom Arrangøren/Web servicesenter(nettbutikk). Tilknytning til messens anlegg og fremføring av ledninger til standen kan bare foretas av messens installatør og vil bli belastet utstilleren. Tilkobling av eget elektrisk materiell til nabostand er strengt forbudt.

Oppheng

Oppheng i tak må bestilles på forhånd (kr 500 eks mva) og godkjennes av arrangør (skjema må signeres)

 1. Vakthold og renhold

Arrangøren besørger vanlig vakthold fra siste monteringsdag til messen stenger, men påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillerne dekker selv alle nødvendige forsikringer. Opphold på utstillingsområdet utenfor ordinære åpningstider er ikke tillatt. Arrangøren besørger rengjøring av fellesarealer samt tømming av papirkurver i hallene. Rengjøring av stands utendørs er utstillers ansvar.

 1. Ansvar

Utstilleren bærer ansvaret for all skade han, hans ansatte eller tilfeldig arbeidshjelp måtte påføre utstillingens anlegg eller innretninger. (Vanlig husbonnansvar NL 3-21-2). Gulvet må bli vernet mot oljedrypp, maling og andre kjemikalier. Det kan dekkes med plater, tepper, linoleum, vinyl og lignende, men å lime fast gulvbelegget eller å male gulvet er ikke tillatt. Det må ikke limes, stiftes eller bores i gulvet. Heller ikke må det foretas forandringer på messebygget, innredninger eller annen eiendom. Bolting/boring i gulv, vegger, søyler eller tak er ikke tillatt, og vil i tilfelle medføre erstatningsansvar.

 1. Offentlige anlegg

Utstilleren forplikter seg til å følge så vel alminnelige som særskilte pålegg og sikkerhetsforeskrifter som Arrangøren, politi eller brannvesen finner påkrevd.

 1. Demonstrasjoner etc.

Fremvisning av film, utdeling av smaksprøver eller demonstrasjoner som forårsaker sammenstimling av publikum, må planlegges slik at det gis plass til publikum inne på standen. Ved tilkorking av publikum forbeholder Arrangøren seg rett til å forlange demonstrasjonene avbrutt eller tidsavgrenset. Omsetning kan ikke finne sted uten at arrangementet er lagt opp som et salgsarrangement. Utdeling av smaksprøver eller fremstilling av matvarer på standen er avhengig av; a) godkjennelse fra arrangør b) utstiller må sende inn eget skjema til Mattilsynet. Skjeamaet finnes på messens hjemmeside.

 1. Varelevering

I messeperioden må varelevering skje senest 30 minutter før messens åpning. Transport av standsmateriell: Alle utstillere er selv ansvarlig for transport av standsmateriell til og fra sin stand. Boss / vare emballasje etc skal ryddes bort: Utstiller er forpliktet til å rydde bort all egen vare emballasje etc fra utstillerarenaen, både under riggeperiode, under selve messehelgen og ved arrangementslutt (kan tømmes i container utenfor messehallen).

 1. Adgangskort for standsbetjening

Utstillerne får tildelt 2 adgangskort i henhold til det antall som er inkludert i utstillerpakken. Kun offisielle adgangskort er å betrakte som gyldig og vil bli inndradd ved misbruk. Adgangskortene skal bæres synlig av alle utstillere/deltakere under hele arrangementets varighet.

 1. Vedtekter

Ovennevnte vedtekter gjelder enhver bestilling, uansett hvilke reservasjoner som er uttrykt.

 1. Force Majeure og lignende.

Hvis utstillingen på grunn av force majeure, brann, flom eller lignende ikke kan avvikles, har ingen av partene krav hos hverandre. Arrangøren hefter ikke for erstatninger utover standleien. Omstendigheter som Arrangøren selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer etc., medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standsleie.

 1. Tvister

Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom utstiller og arrangør i tilknytning til avvikling av messen eller utstillingen, blir henvist til avgjørelse ved voldgiftsmann oppnevnt av Bergen Tingrett.